Cendrādis

Cenas pansionātā

Uzturēšanās maksa par diennakti ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā – pansionātā “Ogre” 30.00EUR

Pakalpojuma apmaksas kārtības piemēri:
1. Klients sedz visu no pensijas un kopšanas pabalsta – Gadījumos, kad klienta pensija ar vai
bez citiem pabalstiem sedz visus izdevumus par pakalpojumu, nav nepieciešams pašvaldības
vai citas personas līdzmaksājums.
2. Klientu ievieto privātpersona ar līdzmaksājumu – Pakalpojuma apmaksa tiek veikta no
klienta pensijas 85 % apmērā, kopšanas pabalsta, ja tāds ir piešķirts, un starpību sedz
privātpersona, kura slēdz pakalpojuma līgumu.
3. Klientu ievieto sociālais dienests vai ar tā nosūtījumu – Pakalpojumu sedz no klienta pensijas
85 % apmērā, pašvaldības līdzmaksājuma un, ja nepietiek, lai segtu rēķinu, tad starpību
apmaksā privātpersona (pirmās pakāpes radinieki).


Rēķina apmaksa:
– Pēc līguma noslēgšanas klienta pensija un citi VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra)
klientam piešķirtie pakalpojumi tiek ieskaitīti no VSAA konta pansionāta “Ogre” kontā;
– Pēc pakalpojuma ieskaitīšanas  no VSAA  līguma saistošajām pusēm tiek sagatavots rēķins par
atlikušo maksājuma summu;
– Rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti uz līgumā norādīto e-pasta adresi par tekošo mēnesi.

– Pēc rēķina saņemšanas to jāapmaksā līdz 25.datumam.;
– Apmaksājot rēķinu, norādīt rēķina Nr. klienta vārdu, uzvārdu.

Rekvizīti:

SIA Ogres Rajona slimnīca

Banka: AS “SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV52UNLA0033300609604